Pla Especial Urbanístic per a la implantació d'un càmping i parc de cabanes als arbres a la finca "la Noguera" de Viladrau

 • Viladrau Càmping "La Noguera"

L’objectiu principal d’aquest pla especial urbanístic no és altra que la implantació d’una activitat de càmping singular, de muntanya i de qualitat, en què una part significativa del seu atractiu passa per convertir la quantitat màxima admissible d’albergs fixes en un parc de cabanes als arbres, entesa aquesta com a una modalitat d’allotjament estretament vinculada al medi i, per tant, que té molt a veure amb la protecció dels valors naturals que caracteritzen l’àmbit en què es pretén desenvolupar.

Amb aquest objectiu el present Pla proposa l’ordenació detallada d’un àmbit de 8,275Ha. pertanyent a la finca de “la Noguera”, íntegrament situat a la riba esquerra de la Riera Major (aigües avall).

Els criteris bàsics seguits en l’ordenació proposada per a la consecució d’aquest objectiu són els següents:

 • La integració de l’equipament i el respecte al medi natural en què s’emplaça de manera que el seu impacte ambiental i paisatgístic resulti plenament assumible (veure l’Estudi Ambiental Estratègic i l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística adjunts).
 • Limitar les dimensions del càmping a un màxim de 75 unitats d’acampada (30 en albergs fixos), el que representa una capacitat màxima de 225 persones segons fixa el Decret 159/2012.
 • Garantir la viabilitat de la finca mitjançant iniciatives derivades del sector turístic atès que la simple explotació dels seus recursos naturals no és, de cap manera, suficient.
 • Potenciar l’aprofitament de les edificacions existents a la finca no només com a mitjà per reduir l’impacte paisatgístic i la ocupació del sòl sinó també com a mitjà per garantir la preservació d’un patrimoni arquitectònic que difícilment es podrà conservar si únicament es vincula a una activitat residencial convencional, essent bàsica la utilització del Mas d’Osor com a nucli principal de serveis atès que es tracta d’un edifici ja restaurat i adequat per a aquesta funció.
 • Ordenar l’àmbit del pla de tal manera que hi hagi una ocupació molt poc intensiva del territori, defugint les zones que resultin potencialment inundables i deixant el domini públic hidràulic corresponent a la Riera Major íntegrament fora del recinte de la instal·lació.
 • Minimitzar els impactes paisatgístics que aquest ús pugui ocasionar, essent bàsiques per a aquesta fi les estratègies següents:
 • Establir els albergs fixes com a cabanes suspeses dels arbres, el que implica un contacte mínim amb el terreny existent i, per tant, fa innecessaris els moviments de terres i les esplanacions que serien pròpies de la instal·lació d’un bungalou convencional.
 • Ubicar aquestes cabanes en arbres situats a poca distància de camins preexistents de la pròpia finca (majoritàriament derivats de la seva explotació i gestió forestal) per evitar la obertura de nous accessos i els moviments de terres que hi serien necessaris.
 • Ubicar les unitats d’acampada mòbils i semimòbils en les zones més planeres de la finca atès que són espais ja destinats a conreus, sense arbres que calgui talar, i on els moviments de terres a realitzar seran molt poc significatius.
 • Aprofitar la barrera visual que representa el bosc de ribera adscrit a la Riera Major de manera que els elements de major impacte de la instal·lació (bàsicament la zona d’allotjaments mòbils) restin fàcilment ocults, especialment des de la GIP.5251.

*L'expedient se sotmet a informació pública per un període de 45 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona (publicat el 13/04/2018).