Anunci aprovació inicial de l'Inventari de Camins Públics

El Ple de l’Ajuntament de Viladrau, en la sessió de 2 de setembre de 2013, va aprovar inicialment l’Inventari de Camins Públics a incloure en l’Inventari Municipal de Béns de l’Ajuntament de Viladrau, presentat per l’empresa Pericia Caminera i redactat pel Dr. Xavier Campillo i Besses, Doctor en Geografia, Pèrit especialitzat en camins, servituds de pas i termenals, el qual consta d’un dossier que constitueix la informació de base i la determinant i que inclou les següents parts:

  • PART I: Aspectes introductoris
  • PART II: Inventari de Camins del Municipi de Viladrau.
  • PART III: Fitxes descriptives dels camins invetariats.

Es sotmet l’acord i l’expedient a informació pública per un termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’aquest edicte al B.O.P. a la pàgina web d’aquest Ajuntament i al tauler d’edictes de la Corporació, per tal que qualsevol persona els pugui examinar i formular-hi les al•legacions o reclamacions que consideri oportunes.

L’expedient es pot consultar en el següent document: