Convocatòria de beques per activitats esportives per a infants i joves amb necessitats socioeconòmiques

 • Convocatòria de beques per activitats esportives per a infants i joves amb necessitats socioeconòmiques

Des del dia 1 de juliol i fins el 20 de setembre de 2024 infants i joves amb necessitats socioeconòmiques que tinguin entre 3 i 17 anys, empadronats als municipis de Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Tona, Viladrau i l'EMD Sant Miquel de Balenyà, poden sol·licitar a la Mancomunitat La Plana una beca per realitzar una activitat esportiva extraescolar al llarg de la temporada 2024-2025.

Si ja s’ha tramitat una beca de menjador o beca d’escolarització pel curs escolar 23-24, caldrà presentar la sol·licitud juntament amb els documents d’identitat dels membres de la unitat familiar, el volant de convivència i el document acreditatiu de l’activitat esportiva a la qual s’inscriurà i el cost de la mateixa.

En canvi, per qui no hagi tramitat cap de les anteriors beques, a més de la documentació obligatòria descrita anteriorment, caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació següent si s’escau:

 • Declaració de la Renta 2023 de les persones convivents de la unitat familiar. O bé, certificat negatiu de la obligatorietat de presentar la renta 2023.
 • Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
 • Nòmines de tot l’any 2023 de les persones convivents treballadores de la unitat familiar.
 • Les persones que percebin Renda garantida de ciutadania i/o Ingrés Mínim Vital: certificat acreditatiu de l’import total percebut durant l’any 2023.
 • Les persones que percebin prestacions d’atur i/o prestacions de la seguretat social: certificat acreditatiu de l’import total percebut del 2023.
 • Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2023.
 • Les persones que percebin durant l’any 2023 prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge. Aquesta documentació no caldrà que es presenti si s’autoritza a la Mancomunitat La Plana que pugui sol·licitar a l’administració competent les dades relatives a l’ajut de lloguer.
 • Fotocòpia del carnet vigent de Família nombrosa
 • Fotocòpia del carnet vigent de Família monoparental
 • Fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència per Infants en acolliment
 • Certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Drets Socials, o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes, dels membres de la unitat familiar
 • Fotocòpia del conveni o sentència de separació/divorci dels progenitors, on consti la pensió compensatòria de manutenció si s’escau. En cas d’impagament d’aquesta caldrà document de denuncia/judicial.
 • Informe dels serveis socials, en cas de realitzar l’activitat esportiva fora del municipi.

La pràctica esportiva s’haurà de realitzar en una entitat del mateix municipi de residència/padró de l’infant beneficiari. En aquells casos en que al mateix municipi hi hagi una entitat que porti a terme l’activitat sol·licitada, i que es doni la circumstància que l’infant faci l’activitat a un altre municipi, s’hauran d’acreditar els motius mitjançat informe de serveis socials.

El document de sol·licitud es pot trobar a la web www.mancoplana.cat i es pot fer arribar a través de:

 • Registre presencial de la Mancomunitat La Plana
 • Oficina Atenció Ciutadana de l’Ajuntament/EMD
 • Seu electrònica de la Mancomunitat La Plana o de cada Ajuntament/EMD

Per més informació o per demanar hora amb l’educador/a social cal trucar a l’Àrea Social de la Mancomunitat La Plana (Tel. 93 812 54 45) de dilluns a divendres de 9 a 15 hores.