Pla Director de Clavegueram de Viladrau

En vista de la problemàtica en el drenatge urbà de Viladrau es planteja la redacció del present Pla Director de Clavegueram amb un doble objectiu.

En primer lloc, es pretén conèixer la situació actual de la xarxa de clavegueram del municipi, tant pel que fa a la seva geometria i estat estructural, com pel que fa al seu funcionament hidràulic, identificant i caracteritzant de manera detallada les deficiències actuals.

El segon objectiu, donant continuïtat al primer, és proposar, dimensionar i valorar aquelles actuacions necessàries per solucionar la problemàtica existent, i fer-ho d’una manera coordinada amb el creixement urbanístic consolidat i també previst al municipi, de manera que es garanteixi un correcte funcionament de la xarxa no sols en el present sinó també en el futur.

La redacció del present Pla Director sorgeix de la voluntat de l’Ajuntament de conèixer i donar solució a la problemàtica que presenta el clavegueram del municipi d’una manera òptima i integral, contribuint d’aquesta manera a la millora del servei i del medi ambient al terme municipal i donant una resposta adient als canvis urbanístics previstos.

Cal destacar, entre d'altres, dues aportacions essencials d'aquest Pla Director. D'una banda pel que fa a la metodologia, la utilització per a l'estudi del funcionament hidràulic d’un model de simulació matemàtica (programa informàtic que permet reproduir el comportament del clavegueram de forma exacta a l'ordinador) de màxima precisió i d’àmplia utilització a nivell mundial per aquest tipus d’estudis.

D'altra banda, s’ha realitzat una inspecció exhaustiva de la xarxa de clavegueram per determinar-ne la seva topologia, les seves característiques principals i el seu estat, així com per detectar possibles problemes que puguin afectar-la. Com a resultat d’aquesta tasca s’ha obtingut una cartografia de la xarxa de clavegueram que és l’element bàsic a partir del qual es realitza l’estudi i les propostes d’actuació. Aquesta tasca ha estat especialment difícil a Viladrau i ha estat necessari completar els buits existents amb el coneixement dels tècnics municipals i inclús gent gran del poble que ha aportat els seus coneixements sobre la xarxa.

Finalment, es pot considerar també com a objectiu del Pla Director establir les bases per tal d’intentar avançar en la gestió del clavegueram mitjançant la instrumentalització de la xarxa, de forma que es tingui un major coneixement del que passa dins del sistema de clavegueram.

Consulteu els planols del Pla Director de Clavegueram de Viladrau.