Ordenanzas

Calendari Fiscal

Ordenances Fiscal

 1. OF13. Taxa per la prestació del servei de piscina municipal
 2. OF14. Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
 3. OF15. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions
 4. OF16. Taxa per visites a museus, exposicions, biblioteques i altres centres o llocs anàlegs
 5. OF17. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
 6. OF18. Taxa per llicències urbanístiques
 7. OF19. Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari
 8. OF20. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosame
 9. OF00. Ordenança General
 10. OF02. Contribucions especials
 11. OF21. Taxa pel servei de recollida i custodia d'animals domèstics
 12. OF01. Impost sobre activitats econòmiques
 13. OF22. Taxa subministrament domiciliari d'aigua potable
 14. OF23. Taxa Ordenança general preus públics
 15. OF25. Preu públic per la prestació del servei atenció a la Gent Gran
 16. OF26. Taxa per aprofitament especial del domini públic local
 17. OF24. Taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura d'una franja exterior de protecció
 18. OF03. Reguladora de l'impost sobre béns immobles
 19. OF04. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 20. OF05. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 21. OF06. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 22. OF07. Taxa per a realització d'activitats juridico-administratives de competència local
 23. OF08. Taxa de clavegueram
 24. OF09. Taxa per recollida d'escombraries
 25. OF10. Taxes diverses per altres aprofitaments especials i utilitzacions privatives del domini públic local
 26. OF11. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl i volada de la via pública
 27. OF12. Taxa per aprofitament especials a favor d'empreses explotares de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat

Ordenances Generals

Reglaments