Ordenanzas

Calendari Fiscal

Ordenances Fiscal

 1. OF07. Taxa per a realització d'activitats juridico-administratives de competència local
 2. OF08. Taxa de clavegueram
 3. OF09. Taxa per recollida d'escombraries
 4. OF10. Taxes diverses per altres aprofitaments especials i utilitzacions privatives del domini públic local
 5. OF11. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl i volada de la via pública
 6. OF12. Taxa per aprofitament especials a favor d'empreses explotares de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat
 7. OF13. Taxa per la prestació del servei de piscina municipal
 8. OF14. Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
 9. OF15. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions
 10. OF16. Taxa per visites a museus, exposicions, biblioteques i altres centres o llocs anàlegs
 11. OF17. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
 12. OF18. Taxa per llicències urbanístiques
 13. OF19. Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari
 14. OF20. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosame
 15. OF00. Ordenança General
 16. OF02. Contribucions especials
 17. OF21. Taxa pel servei de recollida i custodia d'animals domèstics
 18. OF01. Impost sobre activitats econòmiques
 19. OF22. Taxa subministrament domiciliari d'aigua potable
 20. OF23. Taxa Ordenança general preus públics
 21. OF25. Preu públic per la prestació del servei atenció a la Gent Gran
 22. OF26. Taxa per aprofitament especial del domini públic local
 23. OF24. Taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura d'una franja exterior de protecció
 24. OF03. Reguladora de l'impost sobre béns immobles
 25. OF04. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 26. OF05. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 27. OF06. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenances Generals

Reglaments