Ordenanzas

Calendari Fiscal

Ordenances Fiscal

 1. OF23. Taxa Ordenança general preus públics
 2. OF25. Preu públic per la prestació del servei atenció a la Gent Gran
 3. OF26. Taxa per aprofitament especial del domini públic local
 4. OF24. Taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura d'una franja exterior de protecció
 5. OF03. Reguladora de l'impost sobre béns immobles
 6. OF04. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 7. OF05. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 8. OF06. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 9. OF07. Taxa per a realització d'activitats juridico-administratives de competència local
 10. OF08. Taxa de clavegueram
 11. OF09. Taxa per recollida d'escombraries
 12. OF10. Taxes diverses per altres aprofitaments especials i utilitzacions privatives del domini públic local
 13. OF11. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl i volada de la via pública
 14. OF12. Taxa per aprofitament especials a favor d'empreses explotares de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat
 15. OF13. Taxa per la prestació del servei de piscina municipal
 16. OF14. Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
 17. OF15. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions
 18. OF16. Taxa per visites a museus, exposicions, biblioteques i altres centres o llocs anàlegs
 19. OF17. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
 20. OF18. Taxa per llicències urbanístiques
 21. OF19. Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari
 22. OF20. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosame
 23. OF00. Ordenança General
 24. OF02. Contribucions especials
 25. OF21. Taxa pel servei de recollida i custodia d'animals domèstics
 26. OF01. Impost sobre activitats econòmiques
 27. OF22. Taxa subministrament domiciliari d'aigua potable

Ordenances Generals

Reglaments