Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planajament de Viladrau

  • Viladrau modificació NSPU

MODIFICACIO PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE VILADRAU: QUALIFICACIÓ DEL SÒL PER AL RECONEIXEMENT DE L’ACTUAL SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE VILADRAU

L’àmbit de la modificació puntual de les NNSS comprèn una àrea de Sòl No Urbanitzable localitzada a l’extrem sud del nucli urbà del municipi i, en concret, es refereix a l’àmbit ocupat per l’actual sistema d’abastament d’aigua potable al nucli de Viladrau.

Aquest àmbit té com a vèrtex nord l’actual embassament de La Vila que abasteix d’aigua potable al municipi, ubicat al nord del conjunt de la Masia La Vila, i de 9.000 m3 de capacitat i com a vèrtex sud l’embassament de Puigdot, de 9.500 m3 de capacitat. Aquestes dues instal·lacions estan connectades per mitjà de canonades d’aigua, amb traçat de directriu nord – sud. Es localitza el dipòsit del Castanyer de les nou branques a mig recorregut de les canonades entre les basses.

Aquest emplaçament està inclòs dins l’àmbit del Pla Especial de protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny i, concretament, dins la Zona d’Interès Natural (ZIN); les canonades actuals discorren majoritàriament per traçat de camins.

ObjectiuL’objectiu de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Viladrau és el de reconèixer mitjançant la clau urbanística corresponent (Clau “s”, infraestructures tècniques) l’actual sistema existent d’abastament d’aigua potable al nucli de Viladrau.

Justificació de la conveniènciaLa conveniència i oportunitat d’aquesta modificació puntual de Normes Subsidiàries té unes raons clares d’utilitat pública i interès social:

  • reconèixer urbanísticament l’actual infraestructura d’abastament d’aigua potable al nucli de Viladrau, dotant-la de la corresponent clau urbanística: clau “s”, infraestructures tècniques.
  • possibilitar l’execució de les necessàries obres i intervencions exposades, per tal de garantir una bona qualitat de l’aigua subministrada i de millorar l’estat de conservació de la infraestructura (donar compliment als requisits sanitaris i retirar els recorreguts de les canonades de les finques particulars, traçant-les a través de camins existents). La millora de la infraestructura permetrà donar compliment a les deficiències detectades, controlar millor l'aigua de xarxa, donar compliment al RD 140/2003 regulador de les aigües de consum humà i poder