Pla especial urbanístic per la definició del sistema de portada d’aigua potable al nucli de Viladrau

L'OBJETE D'AQUEST PLA ESPECIAL ÉS DONAR SOLUCIÓ A LES MANCANCES AMB LA DISPOSICIÓ D'UN PROCÉS DE TRACTAMENT (FILATRACIÓ DE DOBLE ETAPA AMB CLORACIÓ) I UN DIPÒSIT D'EMMAGATZEMATGE DE L'AIGUA TRACTADA PRÈVIA A LA SEVA INCLUSIÓ A LA XARXA.

Per tal de donar resposta a les deficiències es proposa la construcció d’un sistema de tractament d’aigua potable (ETAP) de filtració de doble etapa amb cloració, dins un edifici i dos dipòsits d’emmagatzematge d’aigua potable de 500 m³ de capacitat.

Aquesta instal·lació es completa amb una zona de càrrega i d’emmagatzematge de reactius i un camí d’accés.

Les aigües procedents de mines i aiguaneixos s’envien cap a la bassa de La Vila, fent l’entrada a la mateixa en forma de sifó, per un punt oposat al de sortida de la bassa cap a l’ETAP. S’executa un pou de trencament de càrrega a la conducció procedent de la mina just abans de la connexió d’aquest tub amb el procedent dels aiguaneixos.

L’aigua procedent de pou es farà arribar directament al dipòsit. Des d’aquest dipòsit, la bomba instal·lada actualment impulsarà directament cap als nous dipòsits de 500 m3 de capacitat cadascun.

Un altre dels objectius del projecte és eliminar el risc d’emmagatzematge a la bassa d’aigua tèrbola durant els períodes de pluges. Per això es planteja un sistema de control de la mateixa mitjançant la instal·lació de turbidímetres.