Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny

El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny es formula l’empara del que disposa l’article 67 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i demés legislació urbanística que li és d’aplicació, així com d’acord amb els articles 3, 4, 5 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

El present Pla especial es redacta també d’acord amb la legislació territorial i sectorial vigent per raó de la matèria que es tracta, especialment amb el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural i amb la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Definició i objectius del Pla especial
Aquestes Normes juntament amb la resta de documents que s’especifiquen a l’article 4 constitueixen el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del
Montseny.

Aquest Pla especial té els següents objectius:

a) Amb caràcter general:
L’establiment de totes aquelles determinacions i directrius necessàries per a garantir la protecció, consolidació, foment i millora dels valors naturals, paisatgístics i culturals del
Parc del Montseny que conforma l’àmbit territorial d’aquest Pla, compatible amb l’aprofitament sostenible dels recursos i l’ús social d’aquest espai, d’acord amb el que determina l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2005.

b) Amb caràcter específic:

  • La delimitació de l’àmbit del Parc del Montseny, incrementant la seva superfície d’acord amb allò establert a l’article 3.
  • La conservació i millora de la diversitat biològica i dels processos ecològics, des de l’aproximació de la gestió activa i integral del conjunt dels seus recursos i d’acord amb
  • les obligacions que deriven de la inclusió del Parc del Montseny a la Xarxa Natura 2000.
  • La potenciació de les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat, entenent l’activitat humana com un instrument de protecció activa
  • dels valors del Parc del Montseny.
  • La conservació i divulgació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic.
  • L’ordenació de l’ús social al Montseny, garantint el seu gaudi per part de la societat i fomentant el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació
  • ambiental.
  • La planificació i gestió del Parc del Montseny com a peça integrant d’estratègies territorials de major escala, en especial de la xarxa d’espais naturals protegits,
  • assegurant la connexió amb els espais de l’entorn per tal de garantir l’estructura i funcionalitat del conjunt dels espais lliures.