Projecte d'obres de reparació del Carrer Rectoria

El carrer Rectoria de Viladrau és un vial que dóna servei a edificis d’habitatges entre mitgeres majoritàriament, de pendent descendent en sentit sud i que està format per tres trams diferenciats, anomenats, en aquest document, tram superior, tram intermedi i tram inferior.

El paviment del tram superior, presenta força irregularitats i discontinuïtats, formant un mapa de materials diferents, segurament degut a diverses intervencions (rases, re-pavimentacions parcials, etc...). No hi ha distinció de voreres en aquest primer tram.

Pel que fa al tram intermedi del carrer Rectoria, té una amplada major i sí que disposa de voreres; la seva rasant té menys pendent i geomètricament és més regular. Al final d’aquest segon tram, al límit de la part pavimentada, existeix un pou mort que recull les aigües pluvials i fecals. Aquest pou no funciona correctament degut a la seva configuració pròpia, de manera que col·lapsa fàcilment en episodis de pluges importants. D’aquest pou en surt la claveguera que recorre l’últim tram del carrer i que desemboca al carrer Sant Segimon.

Aquest últim tram del carrer no està pavimentat i té una pendent descendent molt important en sentit sud, on fa façana al carrer Sant Segimon.

A posteriori, i a iniciativa de la Corporació Municipal, s’han reconsiderat les conclusions inicials en base a les que es va redactar el projecte inicial, conclusions que es varen traslladar i consensuar amb els representants dels veïns; aquesta nova valoració es pot resumir en els següents punts:

CLAVEGUERAM

La claveguera que discorre pel carrer Rectoria és unitària, de formigó, de diàmetre 300mm i presenta diverses fissures de gruix variable, d’entre 1 i 6mm, algunes d’elles amb possible filtració d’aigua. Es considera necessari substituir aquesta instal·lació per un sistema de sanejament separatiu, convenientment dimensionat, amb origen al punt més alt del tram superior i que desemboqui a les clavegueres del carrer Sant Segimon.

En el tram inferior del vial caldrà la construcció duna sèrie de pous de ressalt per tal de superar el desnivell d’aquest tram; aquesta sèrie de pous substituirà el pou mort actualment existent (que ja estava previst de substituir).

Continuarà executant-se la reixa de pluvials a l’inici del tram superior i es preveu la conducció de les aigües pluvials pel centre del vial i recollida a través d’embornals i les reixes interceptores.

XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

La instal·lació de subministrament d’aigua al llarg d’aquest carrer, segons informa l’empresa Sorea, té el següent estat actual:

“La canonada d’aigua potable del Carrer Rectoria és, en un primer tram, canonada de PVC de 50mm (fins al número 7). I una canonada de PVC de 32mm al segon tram. Tot i que no s’han produït moltes avaries es tracta d’una canonada insuficient hidràulicament parlant, pel volum d’abonats que ha de subministrar. Pel que es recomana canviar la canonada per una de nova.

En el cas d’haver de fer el carrer nou aquesta canonada s’hauria de canviar per una canonada de PE de 75mm o fins i tot de 90mm, això en ho dirà un càlcul hidràulic de consums”.

Es preveu, per tant, la substitució de la xarxa de subministrament d’aigua.

PAVIMENTACIÓ

Es refarà, per tant, el paviment tant del tram superior com del tram intermedi (en el projecte inicial només es considerava el tram superior), ja que aquestes intervencions en les instal·lacions soterrades obligaran al seu enderroc i substitució totals. Es refaran tant l’asfaltat de la calçada rodada com el paviment de les voreres del tram intermedi.

MUR DE CONTENCIÓ

Es continua considerant necessari construir el mur de contenció al final del carrer Rectoria, en el seu límit amb el carrer Sant Segimon, ja previst en projecte inicial.

BARRERES DE PROTECCIÓ

S’inclouen les baranes ja previstes en projecte:

  • instal·lació d’una barana metàl·lica sobre el mur de contenció.
  • instal·lació d’una barana metàl·lica al desnivell del carrer, en el muret de pedra (davant la font).