Tablón de anuncios

  1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Informació pública del Projecte bàsic i executiu per a la reforma i adequació dels vestidors femení i masculí de les piscines municipals de Viladrau
  2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Anunci sobre aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció de dos vigilants municipals.
  3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició pública del Projecte executiu d'arranjament de la xarxa viària bàsica de camins afectats pel temporal Glòria
  4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció en règim funcionarial de dos vigilants municipals per a l'Ajuntament de Viladrau
  5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Aprovació inicial del Projecte d'urbanització Sector 1 - Les Guilleries, obres reparació i millora. Fase 1 Carena de les Bruixes
  6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2020
  7. Anunci sobre aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions als serveis de proximitat i ajuts d'urgència social generada per la COVID-19
  8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'ús de la zona d'autocaravanes del municipi de Viladrau
  9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci sobre aprovació inicial del Projecte d'urbanització del P.A. 7 de les Normes subsidiàries de planejament de Viladrau i resta del carrer Dr. Ariet
  10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Aprovació Inicial de les bases reguladores de subvencions als serveis de proximitat i ajuts d'urgència social generada pel covid-19

Páginas