Projecte d'obres d'urbanització de l'aparcament municipal al carrer Mercè Torres i vila de connexió a la carretera GI-520 de Viladrau

  • Projecte d

PROJECTE D'OBRES D'URBANITZACIÓ DE L’APARCAMENT MUNICIPAL AL CARRER MERCÈ TORRES I VIAL DE CONNEXIÓ A LA CARRETERA GI-520 DE VILADRAU

Les obres d’urbanització es centren en la zona definida com aparcament municipal en la normativa urbanística i el vial d’accés des de la carretera de Vic GI-520 i la corba de la carretera al costat del nou accés.

El present projecte d’urbanització s’ajusta a les determinacions que es defineixen en la normativa urbanística.

Descripció de les obres

L’obra està diferenciada en les següents dos parts que es defineixen com a fases d’execució diferenciades cada una d’elles:

a) Execució vial accés a aparcament des de la carretera de Vic GI-520 i completar el vial peatonal fins al carrer Mercè Torres.

La superfície d’actuació és de 710,10 m². S’executaran els treballs de moviment de terres i esplanada, col·locació de serveis i pavimentació vial amb paviment tou (sauló). Aquests treballs són l’esplanada del vial, formació de murs de contenció de rocalla, obertura de rases i soterrament de serveis d’aigües fecals i pluvials, i l’enllumenat públic.

Aquest tram transcorre des de la carretera GI-520 fins al primer tram d’escalesexistents al call de connexió amb el carrer Mercè Torres.

b) Execució de l’esplanada, serveis i paviment de la zona d’aparcament (nivell 3).

La superfície destinada a aparcament és de 1.665,40 m². Aquest aparcament està situat en el nivell 3. Per l’adequació del terreny s’hi executaran els treballs de moviment de terres i explanada, murs de contenció de terres per obtenir l’espai necessari per la ubicació de les places d’aparcament previstes, obertura de rases i col·locació de les instal·lacions de recollida d’aigües pluvials i una xarxa de previsió d’aigües residuals, pavimentació de la zona d’aparcament amb caixa de paviment acabat amb sauló, rampes d’accés i connexió per trànsit rodat amb les zones superiors, senyalització viària vertical i horitzontal.

Documentació