Projecte bàsic i executiu adequació interior d'una sala diàfana per a Escape Room

  • Viladrau Projecte bàsic i executiu adequació interior d

EL PROJECTE COMPLETA ELS USOS DE LA PLANTA BAIXA DE L'ALA EST DE L'ESPAI MONTSENY, CONDICIONANT, COM A ESCAPE ROOM, L'INTERIOR D'UN ESPAI DIÀFAN QUE ES TROBA A L'EXTREM NORD-EST DE LA PLANTA.

AMB LA SEVA REALITZACIÓ ES COMPLETA LA OFERTA TURÍSTICA D'AQUEST EQUIPAMENT DE VILADRAU, OFERINT ESPAIS I ACTIVITATS QUE PERMETEN VIURE NOVES EXPERIÈNCIES COM LA DE L'ESCAPE ROOM.

L’espai previst per a la implantació de la sala Escape Room, és un espai diàfan, amb la geometria en forma d’ L en planta, i que fa front de façana als costats est, nord i oest de la planta. En el seu cantó oest té accés directe i al mateix nivell des de l’espai exterior entre l’Espai Montseny i el pati de l’Escola Els Castanyers i és per on es produirà l’accés principal a la sala d’experiències projectada.

També cal remarcar que la sala projectada és limítrof al pas de sortida d’evacuació de la planta baixa de l’edifici. Té 109,37m² de superfície útil i manté el programa d’obertures inicial de l’edifici a les façanes nord, est i sud, si bé la majoria estan tapiades des de la rehabilitació executada l’any 2015 per a garantir l’estanquitat de l’edifici. Aquest programa d’obertures es recuperarà en la present proposta.

L’estructura vertical present a l’espai és a base dels pilars inicials de l’edifici i els pilars metàl·lics del reforç executat; l’estructura horitzontal és a base de jàsseres de formigó de cantell o pòrtics metàl·lics de reforç executats. Aquesta estructura metàl·lica es troba protegida contra incendis amb projectat de perlita-vermiculita. Els forjats són a base de biguetes de formigó, autoportants, amb revoltó corbat a base de rajola ceràmica.

Les façanes són massisses, ceràmiques, de doble paret de totxo massís i 30cm d’amplada, acabades exteriorment arrebossades de morter de ciment i pintades. Interiorment es trasdossaran i aïllaran per millorar el seu comportament tèrmic.

Es dotarà l’espai interior d’una distribució interior i d’acabats materials (paviments, revestiments verticals i cel-rasos), cel-rasos i instal·lacions per permetre el desenvolupament de l’experiència d’Escape Room, com a activitat turística vivencial.

Projecte coordinat pel Consell Comarcal d'Osona i executat per l'Ajuntament de Viladrau i finenciat amb fons FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)