Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 19 de gener de 2018.

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 19/01/2018, a les 19:00 hores:

DIA: 19 de gener de 2018
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinàira

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIO PLE 2017/11 EXTRAORDINÀRIA 23/11/2017 I PLE 2017/10 ORDINÀRIA 03/11/2017
  • DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
  • PROPOSTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NN SS I ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PER A LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL DE L'ACTUAL SISTEMA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
  • PROPOSTA APROVACIÓ PRESSUPOST I PLANTILLA PERSONAL 2018
  • PROPOSTA APROVACIÓ NOMENCLATOR CENTRE URBÀ I VEINAT LES GUILLERIES
  • PRECS I PREGUNTES