Pla especial projectual per a la intervenció a l'actual sistema d'abastament d'aigua a Viladrau.

  • Pla especial projectual per a la intervenció a l

PLA ESPECAIL PROJECTUAL PER A LA INTERVENCIÓ A L'ACTUAL SISTEMA D'ABASTAMENT D'AIGUA A VILADRAU. CONSTRUCCIÓ DE NOVA ETAP, DIPÒSIT, CANONADES I CAMÍ D'ACCÉS.

Es tramita aquest Pla especial Projectual, tràmit previ per executar les noves instal·lacions de ETAP, dipòsit, camí d’accés i canonades entre dipòsit i camí d’accés, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb els informes perceptius dels diferents òrgans sectorials (Parc del Montseny, Agricultura, Paisatge, ACA, etc.) per definir el conjunt d’aquestes instal·lacions, donant compliment amb la normativa del Parc, la normativa municipal i la urbanística general en sòl no urbanitzable.

L’objecte d’aquest Pla especial és la de donar solució a les mancances amb la disposició d’un procés de tractament (filtració de doble etapa amb cloració) i un dipòsit d’emmagatzematge de l’aigua tractada prèvia a la seva inclusió a la xarxa.

Es proposa la construcció d’un sistema de tractament d’aigua potable (ETAP) de filtració de doble etapa amb cloració, dins un edifici i un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua potable de 1.000 m³ de capacitat.

Aquesta instal·lació es completa amb una zona de càrrega i d’emmagatzematge de reactius i un camí d’accés.