Admesos i exclosos, de les sol·licituds presentades, del procés selectiu de concurs de mèrits de les categories professionals de personal laboral

  • Admesos i exclosos, de les sol·licituds presentades, del procés selectiu de concurs de mèrits de les categories professionals de personal laboral

Vistes les sol·licituds presentades per optar a les places convocades, i vista la documentació presentada en el període d'esmena, els admesos i exclosos del procés selectiu de concurs de mèrits de les categories professionals de personal laboral.

EXCLOSOS
Exclosos de la convocatòria a les persones que figuren en la següent relació i admeses a la resta:

Plaça d'Auxiliar administratiu/a

ID DNI Registre entrada Motiu Exclusió
1 ....950P E2023000332 Fora de termini

Plaça peó brigada

ID DNI Registre entrada Motiu Exclusió
1 ....268T E2023000242 Mo presenta currículum ni informe vida laboral

ADMESOS

Es convoca el tribunal per a la valoració de mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les següents aspirants, per al dijous dia 30 de març de 2023, a les 12.00 hores a l'Ajuntament de Viladrau, del carrer Migdia, 1 (edifici Espai Montseny)

Plaça d'Auxiliar administratiu/a

ID Registre entrada DNI
1 E2023000270 ....519A
2 E2023000282 ....950P
3 E2023000321 ....272G

Plaça peó brigada

ID Registre entrada DNI
1 E2023000304 ....264C
2 E2023000328 ....310T

PROVA DE CATALÀ I CASTELLÀ

Es convoca a l'únic aspirant que ha de realitzar la prova de català i castella el dia 22 de març de 2023, a les 09.00 hores per tal d'efectuar els exercicis establerts a les bases, que seran supervisats pel personal del Consorci de normalització lingüítica de la comarca d'Osona i per la presidenta del tribunal.

ID Registre entrada DNI/NIE Prova català i castellà
1 ES2023000304 ....264C No acredita