Ordenanzas

Calendari Fiscal

Ordenances Fiscal

 1. OF15. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions
 2. OF16. Taxa per visites a museus, exposicions, biblioteques i altres centres o llocs anàlegs
 3. OF17. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
 4. OF18. Taxa per llicències urbanístiques
 5. OF19. Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari
 6. OF20. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosame
 7. OF00. Ordenança General
 8. OF21. Taxa pel servei de recollida i custodia d'animals domèstics
 9. OF02. Contribucions especials
 10. OF01. Impost sobre activitats econòmiques
 11. OF22. Taxa subministrament domiciliari d'aigua potable
 12. OF23. Taxa Ordenança general preus públics
 13. OF25. Preu públic per la prestació del servei atenció a la Gent Gran
 14. OF26. Taxa per aprofitament especial del domini públic local
 15. OF24. Taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura d'una franja exterior de protecció
 16. OF03. Reguladora de l'impost sobre béns immobles
 17. OF04. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 18. OF05. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 19. OF06. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 20. OF07. Taxa per a realització d'activitats juridico-administratives de competència local
 21. OF08. Taxa de clavegueram
 22. OF09. Taxa per recollida d'escombraries
 23. OF10. Taxes diverses per altres aprofitaments especials i utilitzacions privatives del domini públic local
 24. OF11. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl i volada de la via pública
 25. OF12. Taxa per aprofitament especials a favor d'empreses explotares de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat
 26. OF13. Taxa per la prestació del servei de piscina municipal
 27. OF14. Taxa per la prestació del servei d'escola bressol

Ordenances Generals

Reglaments