Ordenanzas

Calendari Fiscal

Ordenances Fiscal

 1. OF09. Taxa per recollida d'escombraries
 2. OF10. Taxes diverses per altres aprofitaments especials i utilitzacions privatives del domini públic local
 3. OF11. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl i volada de la via pública
 4. OF12. Taxa per aprofitament especials a favor d'empreses explotares de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat
 5. OF13. Taxa per la prestació del servei de piscina municipal
 6. OF14. Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
 7. OF15. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions
 8. OF16. Taxa per visites a museus, exposicions, biblioteques i altres centres o llocs anàlegs
 9. OF17. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
 10. OF18. Taxa per llicències urbanístiques
 11. OF19. Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari
 12. OF20. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosame
 13. OF00. Ordenança General
 14. OF02. Contribucions especials
 15. OF21. Taxa pel servei de recollida i custodia d'animals domèstics
 16. OF01. Impost sobre activitats econòmiques
 17. OF22. Taxa subministrament domiciliari d'aigua potable
 18. OF23. Taxa Ordenança general preus públics
 19. OF25. Preu públic per la prestació del servei atenció a la Gent Gran
 20. OF26. Taxa per aprofitament especial del domini públic local
 21. OF24. Taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura d'una franja exterior de protecció
 22. OF03. Reguladora de l'impost sobre béns immobles
 23. OF04. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 24. OF05. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 25. OF06. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 26. OF07. Taxa per a realització d'activitats juridico-administratives de competència local
 27. OF08. Taxa de clavegueram

Ordenances Generals

Reglaments