Selecció d'una plaça temporal de Vigilant Municipal 2018

  • Ajuntament de Viladrau

Han estat aprovades les bases i convocatòria que han de regir la selecció d’un/a vigilant municipal de l’Ajuntament de Viladrau, les quals s’adjunten al final d'aquesta notícia.

TERMINI

Les instàncies de sol·licitud, hauran de ser presentades al Registre General de l’Ajuntament, fins el dia 5 de juliol de 2018, a les 14:00 hores.