Selecció d'una plaça temporal de Vigilant Municipal

  • Ajuntament de Viladrau

Per Decret de l’Alcaldia núm.92/2016 de data 31/05/2016 han estat aprovades les bases i convocatòria que han de regir la selecció d’un/a vigilant municipal de l’Ajuntament de Viladrau, les quals s’adjunten com annex a aquest Edicte.

BASES ESPECIFIQUES PER LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA TEMPORAL DE VIGILANT MUNICIPAL.