Resultat final del procés de selecció en règim de funcionari d'un/a Arquitecte/a Tècnic/a

  • Resultat final del procés de selecció en règim de funcionari d

Havent-se presentat els dos aspirants convocats, d'acord amb el que dispoens les bases aprovades, es procedeix a fer les proves teòrieques, la primera consisteix en desenvolupar un tema dels dos que s'han proposat als aspirants, de la part general; el segon, consistirà a desenvolupar un tema dels dos que es proposen als aspirtans, de la part específica. Aquestes dues proves són valorades conjuntament, i tenen caràcter eliminatori.

Registre DNI Prova temari
GENERAL
Prova temari
ESPECÍFIC
TOTAL
(puntuació
mínima 10 punts)
1503 ...4596... 8 6 14
1316 ...5413... 3 8 11

Havent obtingut els aspirants més de 10 punts, són convocats per la realització del tercer exercici que consisteix en la realització d'un cas pràctic.

Regsitre DNI Exercici
Pràctic
TOTAL
(puntuació
mínima 7,5 punts)
1503 ...4596... 13 13
1516 ...5413... 6 No superat

La valoració de merits acreditats pels aspirants que han superat les proves teòriques i pràctica, atorgant les següents valoracions:

DNI Experiència professional
(Arq. Tècnic municipal)
Experiència professional
(altres llocs de treball, amb funcions
de arq. Tècnic)
Formaciò TOTAL
...4596... 5 5 5 15

A la vista dels anteriors resultats, la puntuació final dels aspirants que han superat les proves és el següent:

DNI Puntuació
oposició
Puntuació
concurs
TOTAL
...4596... 27 15 42

Es proposa a l'alcaldia el nomenament com a funcionari de l'aspirant que ha obtingut millor resultat, previ compliment del que disposa la base novena, i que és:

...4596... Sr. Gerard Cabrero Jimenez