Relació provisional d'admesos i exclosos al procés de selecció en règim de funcionari d'un/a Arquitecte/a Tècnic/a

  • Relació provisional d

EXPIRAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI, UNA PLAÇA D'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A. D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA A LES BASES SISENA I SETANA DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ ESMENTAT.

D’acord amb el que disposa a les bases sisena i setena de les bases reguladores del procés de selecció esmentat.

Una vegada examinades les sol·licituds presentades i la documentació que les acompanya, s'aprova la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es per al procés selectiu per a proveir una plaça de vigilant municipal així com la creació d’una borsa de treball per a la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals.

ASPIRANTS ADMESOS

DNI REGISTRE NOM I COGNOMS
1 ...4596... E2023001503 G. C. J.
2 ...5413... E2023001516 P. S. S.

ASPIRANTS PROVISIONALMENT EXCLOSOS

Cap

Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació de l’anunci al tauler d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica municipal, per a formular les reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o formular recusació de membres del Tribunal qualificador.

Els aspirants admesos s’hauran de presentar el dia 17 juliol de 2023 a les 10.00 hores a les oficines de l’Ajuntament, edifici Espai Montseny (C/Migdia 1, 1r) per realitzar les proves teòriques i pràctiques (bases 8, fase d’oposició).