Relació d'admesos i exclosos del procés selectiu de concurs de mèrits de les categories professionals de personal laboral

  • Relació d

Aprovada la llista provisional del aspirants admesos/es i exclosos/es en relació al procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació a les categories professionals de personal laboral de l'Ajuntament de Viladrau.

Es concedeix a les persones interesades un únic termini de 10 dies hàbils, compatats des de la publicació o notificació d'aquesta resolució, per a correccions i possibles reclamacions.

ASPIRANTS PROVISIONAL ADMESOS/ES

Plaça d'Auxiliar administratiu/va

ID Nom i cognoms DNI Prova català
1 Marc Armengou Rios ....519A exempta
2 Laura Roca Martin ....950P exempta
3 Eva Freixa Ors ....272G exempta

Plaça peó brigada

ID Noms i Cognoms DNI Prova català i cstellà
1 Daniel Chroscielewski ....7500 No acredita

APIRANTS PROVISIONAL EXCLOSOS

Plaça d'Auxiliar administratiu/va

ID Nom i Cognoms DNI Motiu exclusió
1 Noemi Molinero Noto ....950P Fora de termini

Plaça peó brigada

ID Nom i cognoms DNI Motiu exclusió
1 Gil Ricart Cumras ....268T No presenta currículum ni informe vida laboral
2 Xavier Santacreu Garcia ....310T No presenta permís de conduir. No presenta currículum