Projecte obres d'adequació, reparació i millora de la urbanització de les Guilleries

  • Viladrau Projecte obres d
  • Viladrau Projecte obres d

SECTOR 1 - LES GUILERIES
OBRES D'ADECUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE LES GUILLERIES

FASE 2: CONSTRUCCIÓ ESTACIÓ DE BOMBEIG I REPARACIONS PUNTUALS DEL SISTEMA DE SENAJAMENT

El present projecte d’urbanització compren les obres d’adequació, reparació i millora de la part del sanejament que afecta a la estació de bombeig per millorar el servei de la part oest de la urbanització. Aquest projecte és una fase del projecte aprovat per l’Ajuntament de Viladrau al 2011, incorporat en el marc del FONS PER LA REGULARITZACIÓ I MILLORA D’URBANITZACIONS AMB DÈFICITS URBANÍSTICS (Llei 3/2009 de 10 de març), adaptant els amidaments a la realitat de les particions per fases i al banc d preus actualitzat asl 2017.

Aquestes obres actualment es justifiquen no tan sols per les canonades en part obsoletes i per altre de mancances sinó també per el canvi social que ha tingut aquesta zona, que si va començar sent una zona de segona residencia en els seus principis, actualment aquesta situació està donant un gir convertint-se en primera residencia, fent més necessària la gestió de les aigües residuals, aportant molta mes aigës residuals de les que hi havia inicialment. L'estat deteriorat de les canonades de sanejament i del sistema de gestió, fa que la seva execució sigui urgent per evitar la ocontasminació del sòl.