Projecte de reparació dels danys produïts pels aiguats dels dies 14 i 15 d'octubre de 2018

  • Viladrau Projecte de reparació esllavissada

PROJECTE DE REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DELS DIES 14 I 15 D'OCTUBRE DE 2018, AL TERME MUNICIPAL DE VILADRAU

ANTECEDENTS

Es redacta el present Projecte de “DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15D’OCTUBRE DE 2018”, en satisfacció de l’acord de la Diputació de Girona de concedir assistència tècnica a l’Ajuntament de Viladrau amb la finalitat d’executar la contenció de les terres i el vial que s’han esllavissat en el marge oest del passeig Ramon Bofill degut als aiguats d’octubre de 2018, els quals no permeten el pas normal pel mateix atesa la perillositat que comporta.

OBJECTE DEL PROJECTE I SOLUCIÓ ADOPTADA

L’objecte d’aquest projecte és el de definir i valorar les obres i treballs necessaris per a la construcció de dos murs d’escullera, per contenir les esllavissades que s’han produït, reomplir el trasdós dels murs d’escullera amb el material que s’ha esllavissat riera avall i refer el els marges, els serveis malmesos i el vial que actualment es troba tallat.

Aquestes obres comprenen, la neteja de la zona, el moviment de terres, la col·locació dels blocs de pedra per a l’execució de les esculleres, les de drenatge de les aigües en aquest punt, la restitució de les terres esllavissades, la pavimentació i les accessòries necessàries per a la seva correcta execució.

L’alineació de les esculleres es defineix en els plànols de planta i perfils longitudinals.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres es desglossen en els següents apartats:

  • Moviment de terres i runes
  • Construcció esculleres
  • Obres de fàbrica i drenatge
  • Pavimentació i reposició de serveis afectats
  • Seguretat i salut
  • Obres accessòries i varis