Projecte de reforma de Can Sià

  • Projecte de reforma de Can Sià

EL PROJECTE TÉ COM A OBJECTIU UBICAR L'EQUIPAMENT DEL CONSISTORI A L'EDIFICI DE CAN SIÀ, MILLORANT EL SERVEI QUE ES DONA A LA CIUTADANIA DE VILADRAU.

L'edifici de Can Sià està situat al carrer Pare Claret i també dona façana al carrer Mercè Torres i a la plaça de l'església. Actualment, ubica el consultori mèdic, el casal dels avis, correus i una sal polivalent. El caràcter pluri-funcional provoca que l'edifici de Can Sià tingui espais que no es relacionen fàcilment entre sí.

La pluri-funcionalitat i donar compliment a les necessitats d'accessibilitat ha provocat que l'edifici disposi en l'actualitat de tres accessos diferents. Aquesta situació suposa un sistema de circulacions vertical disfuncional i discriminatori. Aquest nucli de comunicacions complex desvincula l'ascensor de les escales, fent que les persones amb mobilitat reduïda facin recorreguts diferents a la resta d'usuaris.

També cal destacar que per la morfologia de l'edificació, a les zones centrals de Can Sià no hi arriba correctament la llum natural, resultat zones fosques i amb necessitat de llum artificial la major part del dia.

Podeu consultar el "Projecte de reforma de Can Sià" en aquests quatre volums: