Projecte d'actuació específica d'ETAP i dipòsit i canonada de connexió entre basses

PER TAL DE DONAR RESPOSTA A LES DEFICIÈNCIES ES PROPOSA LA CONSTRUCCIÓ D’UN SISTEMA DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE (ETAP) DE FILTRACIÓ DE DOBLE ETAPA AMB CLORACIÓ, DINS UN EDIFICI I UN DIPÒSIT D’EMMAGATZEMATGE D’AIGUA POTABLE DE 1.000 M³ DE CAPACITAT.

Aquesta instal·lació es completa amb una zona de càrrega i d’emmagatzematge de reactius i un camí d’accés.

Les aigües procedents de mines i aiguaneixos s’envien cap a la bassa de La Vila, fent l’entrada a la mateixa en forma de sifó, per un punt oposat al de sortida de la bassa cap a l’ETAP. S’executa un pou de trencament de càrrega a la conducció procedent de la mina just abans de la connexió d’aquest tub amb el procedent dels aiguaneixos. A través d’un tub de PEAD de 160 mm de diàmetre nominal, es condueix cap al sistema de tractament projectat i posteriorment s’emmagatzemen al nou dipòsit de 1.000 m3.

L’aigua procedent de pou es farà arribar directament al dipòsit. S’ha de remarcar que l’aigua del pou s’impulsa primer cap a un dipòsit previ de 4 m3 (Dipòsit del castanyer de les 9 branques), on també arriba aigua procedent d’un aiguaneix (Aiguaneix delcastanyer de les 9 branques). Des d’aquest dipòsit, la bomba instal·lada actualment impulsarà directament cap al nou dipòsit de 1.000 m3.

Un altre dels objectius del projecte és eliminar el risc d’emmagatzematge a la bassa d’aigua tèrbola durant els períodes de pluges. Per això es planteja un sistema de control de la mateixa mitjançant la instal·lació d’un turbidímetre (Turbidímetre 1), que es col·locarà tot just després de la connexió dels tubs procedents dels aiguaneixos i mines. En cas que la terbolesa superi el valor màxim admissible, s’actuarà sobre una nova vàlvula que s’obrirà i permetrà així el desguàs de les aigües procedents d’aquestes fonts. Un cop la terbolesa recuperi un valor per sota del màxim admissible, es tancarà la vàlvula de desguàs i l’aigua entrarà a la bassa.

A part d’aquest turbidímetre, s’instal·len dos més per tal de tenir coneixença de la terbolesa a l’entrada i sortida de l’ETAP, i controlar així el rendiment de la mateixa.
Aquests són:

  • Turbidímetre 2: Es col·locarà a la canonada d’alimentació procedent de la bassa a l’ETAP, dins l’edifici de tractament.
  • Turbidímetre 3: Es col·locarà a la canonada de sortida del dipòsit de l’aigua tractada.

El bombament de l’aigua del pou del Castanyer es posarà en marxa en el moment que la terbolesa en l’aigua procedent dels aiguaneixos, mina o bassa sigui tal que superi el valor màxim admissible i per tant s’envia a desguàs. El bombament del pou s’aturarà quan es recuperi el valor de la terbolesa de qualsevol de les fonts esmentades a valors inferiors al màxim admissible.

*Projecte subvencionat per la Diputació de Girona i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)