Edicte sobre aprovació conveni urbanístic

El Ple de l'Ajuntament de Viladrau en sessió de data 1 de setembre de 2014 va aprovar el conveni urbanístic i l'informe tècnic que l'acompanya, relatiu a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Viladrau en l'àmbit de Masmiquel i Casadevall i àrea d'aportació.

Es sotmet l'acord i l'expedient a informació pública per un termini d'un mes a comptar des de l'endemà de l'última publicació d'aqeust edicte al BOPG o DOGC a la pàgina web d'aquest Ajuntament i alt auler d'edictes de la Corporació, per tal que qualsevol persona els pugui examinar i formular-hi les al·legacions o reclamacions que consideri oportunes. Si no es formulen al·legacions l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap més acord.

L'expedient es pot consultar en hores d'oficina a la Secretaria de la Corporació.