Edicte sobre delegació de funcions de l'alcaldia

Francesc X. Bellvehí Busquets, Alcalde-President de l'Ajuntament de Viladrau

D'acord amb el que disposa l'art. 47 del Reglament d'organització, funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJ), correspon als Tinents d'Alcalde substituir en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre de nomenament a l'Alcalde, en els casos d'absència d'aquest.

Atès que durant un període de 21 dies, des del 22 de setembre fins el 12 d'octubre de 2014, ambdós inclosos, estaré fora del Municipi per motius laborals, la qual cosa impedirà que pugui exercir les funcions de l'Alcaldia.

Pel present HE RESOLT:

PRIMER.- Delegar en el Sr. Manel Bastias i Rosell, primer tinent d'alcalde de la Corporació, l'exercici de la totalitat de les funcions que corresponen a l'Alcaldia, durant el període comprès entre el 22 de setembre fins el 12 d'octubre de 2014, ambdós inclosos.

SEGON.- Donar compte del present Decret a la resta de la Corporació, en la primera sessió que es celebri.

TERCER.- Publicar el present Decret al BOP de Girona.