Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. L'11 de juny de 2018.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 11/06/2018, a les 19:00 hores:

DIA: 11 de juny de 2018
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinàira

ORDRE DEL DIA

  • PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM), DE L'ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC I RESTA DE DOCUMENTACIÓ ANEXA
  • PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LES FACULTATS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
  • PROPOSTA APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT, COM A PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS DE L’ENTITAT LOCAL
  • APROVACIO INICIAL PROJECTE ESTABLIMENT DEL SERVEI D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN
  • ACCEPTACIÓ CESSIÓ GRATUITA TERRENYS PROPIETAT DELS SRS. JORDI I ENCARNACIÓ SERRA DOMENECH, SRA. MONTSERRAT REIXACH I ROSARIO BERENGUERAS A L'AJUNTAMENT DE VILADRAU
  • RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. GABRIEL CANTIZANO BULDÓ
  • PRECS I PREGUNTES