Beques escolarització curs 2020-2021 d'educació infantil a ESO

 • Viladrau Beques escolarització curs 2020-2021 d

Del 16 de març i fins el 15 de maig de 2020 els infants i joves de 3 a 16 anys, i empadronats als municipis de Balenyà, El Brull, Folgueroles, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona, Viladrau i l’EMD Sant Miquel de Balenyà poden sol·licitar una beca d’escolarització que cobreixi llibres, material escolar i sortides curriculars pel curs 2020-2021.

Aquesta convocatòria d’ajuts té per objectiu facilitar el pagament de les despeses escolars dels infants i joves, que pel curs 2020-2021 cursaran entre P3 i 4art d’ESO, que per diferents motius socioeconòmics tenen dificultats per gaudir de l’etapa educativa amb normalitat.

Per a poder-hi optar s’ha de complimentar la sol·licitud que s'adjunta i es pot demanar hora per l’educador/a social a l’Àrea Social de la Mancomunitat La Plana:

Àrea Social de la Mancomunitat La Plana
Tel. 93 812 54 45
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
De dilluns a dijous de 15 a 17 hores

D’acord amb la valoració de la situació econòmica i de la realitat social de la família (utilitzant barems socioeconòmics) es defineix el percentatge de beca econòmica que s’atorgarà.

A la sol·licitud de l’ajut caldrà adjuntar la documentació següent:

 1. Model d’instància normalitzat sol·licitant l’ajut.
 2. Llibre de família.
 3. Fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.
 4. Volant de convivència.
 5. Certificat de reconeixement de discapacitat (si s’escau).
 6. Certificat de reconeixement de grau de dependència (si s’escau).
 7. Carnet de família nombrosa i/o monoparental (si s’escau).
 8. En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels fills.
 9. En cas d’acolliment, cal portar document acreditatiu de qui fa l’acollida.
 10. Acreditació de Necessitats Educatives Especials (NEE) (si s’escau).
 11. Rebut del lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual.
 12. Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar:
  1. Justificants d’ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si es troba ocupat laboralment, portar les últimes 3 nòmines i/o altres prestacions (pensions, renda garantida de ciutadania, pensions no contributives, llei de dependència, ajuts de lloguer, etc.).
  2. En cas dels treballadors autònoms, l’última declaració trimestral IRPF.
  3. En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de SEPE/OTG.
  4. En cas de no poder acreditar la situació administrativa i/o econòmica es requerirà declaració jurada de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar.
  5. En cas que es valori que la documentació no és suficient se’n requerirà d’altra.
 13. Certificació responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament corresponent.