Aigua potable i el tancament de les fonts públiques per risc de contagi del COVID-19

  • Viladrau aigua potable i el tancament de les fonts públiques

Servei de subministrament d'aigua de consum humà

Tots els operadors de serveis essencials, així com les empreses, les entitats i els proveïdors que siguin essencials per assegurar aquests serveis, han d’adoptar les mesures necessàries per mantenir la prestació del serveis que els són propis. A aquest efecte, els ajuntaments i les entitats gestores del subministrament d’aigua han de vetllar per assegurar l’abastament d’aigua de consum humà i la seva qualitat.

D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut i altres organismes internacionals de referència, el coronavirus causant de la COVID-19 és un virus amb un embolcall constituït per una fràgil membrana externa. Generalment, els virus amb embolcall són menys estables en l’entorn i són més susceptibles a oxidants, com el clor. Els coronavirus són un tipus de virus particularment susceptibles als mètodes convencionals de tractament i desinfecció de l’aigua. No són necessaris tractaments addicionals. El virus SARS-CoV-2 no s'ha detectat en subministraments d'aigua potable i, en base al coneixement científic actual, el risc per als subministraments d'aigua és baix.

Per a la verificació del bon funcionament del sistema i del compliment dels criteris de qualitat sanitària de l’aigua, cada entitat gestora ha de complir el pla d’autocontrol que té definit, d’acord amb els paràmetres i les freqüències de control que estableix la normativa vigent respecte d’això. Cal tenir especial cura en el control de la terbolesa i la correcta desinfecció de l’aigua, i qualsevol incidència que pugui comprometre la desinfecció s’ha de corregir de manera immediata i s’han d’adoptar les mesures de prevenció i seguretat que siguin necessàries.

Fonts públiques

Pel que fa a les fonts públiques, atès que són instal·lacions on pot haver més contacte amb les mans o la boca, es recomana indicar que no s’utilitzin mentre duri aquesta crisi sanitària, o, en els casos que sigui possible, deixar-les sense funcionament i adoptar mesures per evitar-hi l’accés. Cal recordar que, abans que es tornin a posar en funcionament, es farà una neteja i desinfecció de la instal·lació seguint el procediment habitual davant d’aturades.