Condicionament i eixamplament de la carretera "La Fullaca"

L’actual carretera BV-5251, entre els Pk’s d’explotació 0+100 i 2+630, s’emplaça la zona de les Guilleries i es tracta d’una carretera de muntanya amb corbes molt tancades (radis fins a 8 m) i pendents elevades (fins al 14%).

Amb l’entrada en servei del desdoblament de l’Eix Transversal (C-25) i tenint en compte que la Diputació de Girona ha executat el condicionament de la carretera GIP-5251, es preveu un augment considerable de trànsit a la BV-5251.

L’objecte del present Projecte és l’eixamplament de la crta. BV-5251 i l’execució d’una sèrie de modificacions de traçat per tal de millorar la seguretat viària. Amb l’eixamplament es configurarà una secció amb carrils de 3 m d’amplada (un carril per sentit) i vorals de 0,25 m i es dotarà del corresponent drenatge longitudinal (cunetes).

Les modificacions de traçat pretenen eliminar alguns trams amb corbes molt tancades i millorar la seguretat viària. Els trams amb modificació de traçat són un total de sis.