Resultats de les proves de concurs-oposició per cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va

  • Ajuntament de Viladrau

El dilluns dia 17 de setembre de 2018 es reuneixen les persones que es dirà, que formen el tribunal designat per valorar les proves per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/va -jornada 20 hores setmanals- vacant a la plantilla de personal laboral, pel sistema de concurs oposició mitjançant torn lliure:

PRESIDENTA:

  • Sra. M. Teresa Cunillera Girona, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Viladrau.

Vocals:

  • Sra. Joana M. Llor Serra, Secretària-interventora de l’Ajuntament d’Arbúcies.
  • Sra. Aloma Terradellas Riera, tècnica de la Mancomunitat La Plana.
  • Sra. Marta Font Bruch, representant de l’Escola d’Administració pública de Catalunya.
  • Sra. Dolors Solà Noguera, del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Secretària:

  • M. Rosa Arumí Morera, funcionària de l’Ajuntament.

A les 9 hores es realitza la prova de català a dues aspirants, amb el següent resultat:

  • DNI: 599J.................... APTE
  • DNI: 215W.................. NO APTE

A les 10 hores es constitueix el Tribunal al local municipal de Can Sià, al C/ Pare Claret, 4 2º pis de Viladrau per a realitzar els tres primers exercicis establerts en les bases aprovades.

Del total d’admesos, QUINZE (15), s’han presentat un total de NOU aspirants (9), atès que una aspirant no ha superat la prova de català, continuen el procés selectiu VUIT (8).

Un cop realitzades les proves escrites, amb les puntuacions que consten a continuació, es valora la documentació aportada per la única aspirant seleccionada i a continuació es realitza l’entrevista d’acord amb les bases aprovades, amb el resultat final següent:

DNI CATALÀ TEST TEÒRICA PRÀCTIVA CONCURS ENTREVISTA TOTAL
...300J   5,1 8 5 2 3 23,1
...033E   5,8 5 4     NO APTE
...445X   5 5,5 4     NO APTE
...938C   4,5         NO APTE
...081T   3,7         NO APTE
...599J APTE 3,7         NO APTE
...500B   3         NO APTE
...981A   2,2         NO APTE
...215W NO APTE           NO APTE
...999K             NP
...366N             NP
...578N             NP
...118Q             NP
...798L             NP
...073A             NP

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i a efectes de que durant el termini de 10 dies hàbils els concursants poden, si ho consideren, formular reclamacions. Transcorregut aquest termini el Tribunal resoldrà les reclamacions i formularà la proposta a favor de l’únic aspirant que ha superat les proves.