Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 3 de novembre de 2017.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 03/11/2017, a les 19:00 hores:

DIA: 3 de novembre de 2017
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinàira

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ ACTES DELS PLENS PO 8/2017 DE DATA 01/09/2017 I PEU 9/2017 DE DATA 25/10/2017
  • DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
  • RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA CONVENI RESCAT
  • PROPOSTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REPLANTEIG DE LES FINQUES 10 I 11 DE LA UA1 PASSEIG DE LES DELÍCIES
  • PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE REFORMA INTERIOR PARCIAL DE LA PB DE L'AJUNTAMENT PER ACTIVITATS MUNICIPALS DIVERSES
  • ADJUDICACIÓ CONTRACTE D'EXECUCIÓ D'OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA INTERIOR PARCIAL EN P.B. DE L'AJUNTAMENT DE VILADRAU PER ACTIVITATS MUNICIPALS DIVERSES
  • PRECS I PREGUNTES