Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. Del 29 d'octubre de 2018

 • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 29/10/2018, a les 19:00 hores:

DIA: 29 d'octubre de 2018
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinàira

ORDRE DEL DIA

 • APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PO 14/09/2018
 • DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
 • PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2019
 • PROPOSTA APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN
 • PROPOSTA DELEGACIÓ DIVERSOS SERVEIS A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL D’OSONA
 • SOL·LICITUD CESSIÓ TRAM DE LA CARRETERA GIP-5251 I DEL PONT DE FÀBREGUES A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.-
 • PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
 • PROPOSTA APROVACIÓ DOCUMENT DE PROTECCIÓ CIVIL - DUPROCIM
 • MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
 • PRECS I PREGUNTES