Serveis de redacció del projecte de reforma de l'edifici de Can Sià

  • Viladrau Serveis de redacció del projecte de reforma de l

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE, DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I DE LA DIRECCIÓ DE L´OBRA: REFORMA DE CAN SIÀ

Els serveis són les prestacions consistents en la redacció del Projecte Bàsic i Executiu, la redacció de l´Estudi de Seguretat i Salut, i la Direcció d'Obra d'arquitecte de l´obra “Reforma Can Sià”, en les condicions i termes previstos en aquest Plec de Clàusules.

L’adjudicació és farà mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, i aplicació de més d'un criteri de valoració, d'acord amb els articles 156 a 158 de la LCSP.

El pressupost base de licitació és de 33.573,07 € (IVA exclos)

Plec de Clàusules administratives