Selecció d'una plaça temporal de Vigilant Municipal 2019

  • Ajuntament de Viladrau

Han estat aprovades les bases i convocatòria que han de regir la selecció d’un/a vigilant municipal de l’Ajuntament de Viladrau, les quals s’adjunten al final d'aquesta notícia.

TERMINI

Les instàncies de sol·licitud, hauran de ser presentades al Registre General de l’Ajuntament, fins el dia 27 de maig de 2019, a les 14:00 hores.