Resultats del procés selectiu d'estabilització de personal laboral de l'Ajuntament de Viladrau

  • Resultats del procés selectiu d

El 30 de març de 2023, es reuneix el Tribunal per a la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment en el procés selectiu d'estabilització de personal laboral de l'Ajuntament de Vilarau, d'acord amb les bases aprovades i publicades al BOPG 247 de 29/12/2022 per les següents places:

  1. Auxilira Administratiu/va: grup C2: jornada completa
  2. Peó brigada: Grup AP: jornada completa

TRIBUNAL

  • Presidenta: M. Teresa Cunillera Girona, Secretària-Interventora
  • 1er. Vocal: Joana M. Llor Serra, Secretària de l'Ajuntametn d'Arbúcies
  • 2on Vocal: Xavier Torrentallé Serra, nomenat per l'EAPC

PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Número Aspirants DNI Experiència Mèrits TOTAL
1 M.A.R. ...519A 12,00 7 19,00 punts
2 L.R.M. ...950P 10,24 7 17,24 punts
3 E.F.M. ...272G 10,80 7 17,80 punts

PLAÇA PEÓ BRIGADA

Número Aspirants DNI Experiència Mèrits TOTAL
1 J.S.G. ...310T 6,15 0 6,15 punts

Ateses les places convocades i d'acord amb el que disposen les bases aprovades, el tribunal, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Proposar per al President de la Corporació el nomenament de les següents persones per a les places que s'indiquen_

  • Plaça auxiliar administravita/va: Sr. M.A.R. amb DNI ...519A
  • Plaça peó brigada: Sr. J.S.G. amb DNI ...310T

SEGON.- Que es publiqui el resultat a la pàgina web de l'Ajuntament per a general coneixements i efectes oportuns.