Projecte d'urbanització Carena de les Bruixes - Sector 1 - Les Guilleries, obres d'adequació, reparació i millora

  • Viladrau - Projecte d

L’any 2011 es va redactar el PROJECTE D’URBANITZACIÓ CARENA DE LES BRUIXES - SECTOR 1 – LES GUILLERIES, OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA, redactat per l’arquitecte Carles L. Muñoz Castellote. Es tractava d’un projecte que estava acollit al FONS PER LA REGULARITZACIÓ I MILLORA D’URBANITZACIONS AMB DÈFICITS URBANÍSTICS (Llei 3/2009 de 10 de març).

Els Serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Viladrau, Gerard Codina Mas, arquitecte tècnic municipal i Imma Pujol Molist, arquitecta municipal, preparen el present projecte, que suposa la FASE 1 del citat projecte global de l’any 2011; el contingut d’aquesta FASE 1 correspon a l’àmbit del carrer Carena de les Bruixes i constitueix una separata i una actualització dels documents del citat projecte global.

L’actualització correspon, bàsicament, a l’adequació del contingut del projecte a l’assessorament tècnic i econòmic de la companyia Fecsa Endesa (posterior a l’any 2011), al canvi de l’enllumenat públic del carrer, que es realitzarà mitjançant llumeneres solars, i a la necessària actualització dels preus unitaris del pressupost amb el banc de preus de referència BEDEC vigent a la data de redacció del projecte.

ANTECEDENTS

La urbanització de LES GUILLERIES, en el seu primer sector, té una superfície aproximada de 26,35 Ha i es va desenvolupar des de finals dels anys 60 i primers dels 70 segons els models d’urbanització de l’època, tant en els serveis com en la vialitat; no hi ha cap Pla Parcial, si hi ha un plànol parcel·lari antic i per descomptat, cap projecte d’obres i serveis de la urbanització.

OBJECTE

L’actual urbanització no està recepcionada per l'Ajuntament, sinó que està en règim d'Entitat de Conservació en la que estan integrats la totalitat dels propietaris de les parcel·les.

Es per aquest motiu que l'Ajuntament exigeix la realització d'aquestes obres que recull el present projecte, per la recepció definitiva de les obres que inclou el projecte de la urbanització LES GUILLERIES - SECTOR 1, en concret, la FASE 1.

Projecte d'urbanització Sector 1 - Les Guilleries, obres d'adequació, reparació i millora

El PROJECTE D’URBANITZACIÓ, recull les obres D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA de la vialitat i dels serveis existents, així com la de completar aquells serveis que hi manquen per aconseguir un millor nivell de qualitat de vida més acord als temps actuals. Aquest document correspon a l’àmbit del carrer Carena de les Bruixes i constitueix la FASE 1 d’execució del total del projecte.

Aquestes obres actualment es justifiquen no tan sols pel fet que les instal·lacions es troben total o parcialment obsoletes sinó, també, pel canvi social que ha tingut aquesta zona, que si va començar sent una zona de segona residència en els seus principis, actualment aquesta situació està donant un gir convertint-se en primera residència.

El primer motiu és la bona comunicació de la Urbanització de Les Guilleries amb Vic i amb Girona, a través de l'obertura de l'Eix Transversal (C-25), així com la millora executada de la ctra. de la Fullaca, des de la sortida de l’Eix fins el pont de la Riera Major (BV-5251). Aquesta millora en les comunicacions terrestres permet als seus habitants viure de manera permanent a la Urbanització, buscant la qualitat de vida de l’entorn de la urbanització i de la possibilitat de disposar d’un habitatge aïllat.