Projecte del POUM de Viladrau

  • Viladrau_POUM

QUÈ ÉS EL POUM?

El POUM és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal de Viladrau i en dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.

En aquests moments, el municipi de Viladrau es regula urbanísticament per les anomenades Normes Subsidiàries de Planejament (NS), les quals van ser aprovades definitivament el 1986, fa una trentena d'anys. Transcorregut aquest temps, aquestes NS han esdevingut obsoletes i s'ha fet palesa la necessitat de formular una nova eina de planejament urbanístic: el POUM.

EL POUM SERÀ L'ISTRUMENT QUE FIXARÀ LES REGLES DEL JOC DEL CREISEMENT URBANÍSTIC DE VILADRAU PER ALS PRÒSIMS 15-20 ANYS I, PER AIXÒ, NECESSITA DE LA PARTICIPACIÓ DEL CONJUNT DEL MUNICIPI (POLÍTICS, SECTORS ECONÒMICS I SOCIALS, ENTITATS, POBLACIÓ GENERAL, ETC.)

La participació ciutadana és una peça fonamental del sistema democràtic, un eix d'unió entre l'acció de govern i les necessitats de la ciutadania que afavoreix el diàleg i el consens.

D’acord amb el que estableix la Llei d’Urbanisme, el Programa de Participació Ciutadana és el document que expressa les mesures i actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació d'al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit d'informació pública.

En concret, amb el Programa de Participació ciutadana del POUM de Viladrau (d’ara en endavant PPC), dotarà de contingut i gestionarà tots els esdeveniments i mecanismes que es plantegen per tal de recollir i fer partícips a la població del procés de redacció del POUM. També s’inclouen dins del PPC accions pròpies d’un pla de comunicació, necessàries per a fer arribar les convocatòries de participació i engrescar a la ciutadania a expressar-se a través dels mitjans de comunicació previstos, així com a generar un sentiment d’expectativa i implicació amb el procés de redacció del nou POUM.

Per tant, amb el present PPC es cerca la implicació de la ciutadania en l’elaboració del nou POUM com a instrument urbanístic que ha de guiar el desenvolupament urbà de Viladrau en els propers anys. Es pretén aconseguir un òptim nivell de consens social en el que la majoria de la població i dels agents socials puguin veure reflectides les seves expectatives nodrint-se, alhora, de les aportacions de la ciutadania i públic expert per a la millora dels seus continguts.

SESSIONS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1ª Sessió Taller de diagnosi
Divendres 11 novembre
20.30h Can Sià
Veure notícia
2ª Sessió Taller de propostes
Divendres 25 novembre
19.30h Can Sià
Veure notícia

Un cop acabades les sessions de participació ciutadana es presenta l'aprovació de la publicació dels treballs d'avanç, el quals no detallen una proposta tancada sinó que s’hi esbossen les principals línies estratègiques d’ordenació del territori:

AVANÇ DEL NOU POUM

Avanç POUM Aprovació de la publicació dels treballs d'avanç
Ple ordinari del 3 de març
Veure notícia

Més informació:
www.poumvilarau.cat

Podreu descarregar el Document del Programa de Participació Ciutadana en el següent PDF: