Projecte del nou pou de captació a les Guilleries

 • Ajuntament de Viladrau - Projecte del nou pou de captació a les Guilleries

El sistema de subministrament d'aigua de l'Urbanització les Guilleries es basa en l'extracció de l'aigua per mitjà de dos pous de captació, en el seu tractament posterior i en el subministrament final als usuaris.

El dos pous de captació han col·lapsat, amb el despreniment de les seves parets internes, de manera que ha deixat de funcionar i no permeten l'extracció de l'aigua. Aquests dos pous no són recuperables.

Actualment la urbanització de Les Guilleries disposa únicament de l'embassament per poder subministrar l'aigua, com a únic sistema i sense tenir l'alternativa que suposen els pous de captació malmesos. En realitat, cal recuperar el subministrament de l'aigua per captació a través d'un pou i que l'embassament actual passi a ser el sistema alternatiu en cas d'emergència.

PROPOSTA DE L'ACTUACIÓ

La proposta de l'actuació cosisteix en executar un nou pou al costat d'on hi ha els actuals pous col·lapsats, proper a l'estació de tractament. En concret, es preveu a la vorera de l'extrem oest del carrer de les Aigües. Aquesta ubicació és òptima per la poscició de l'aigua a captar i per la proximitat del pou a l'estació de tractament posterior.

L'actuació preveu l'execució d'un pou d'uns 188m de profunditat dividint l'actuació en les següent fases:

 • Fase d'investigació
 • Fase de revestiment
 • Fase d'aforament
 • Fase d'equipament

OBRES A REALITZAR

 • Preparació de la zona de treball
 • Sondeig
 • Revestiment del pou i penetració d ela bomba i canonada de distribució
 • Distribució amb rasa pel terreny fins a ETAP (Estació de Tractament d'Aigua Potable)
 • Reperació dels elements afectats i segellat de pous col·lapsats

DURADA DE L'OBRA

Per l'execució dels treballs, es preveu un termini total útil de 6 setmanes, repartits de la següent manera:

 • Sondeig: 1 setmana
 • Revestiment i conducció: 1 setmana
 • Rasa i conducció: 1 setmana
 • Instal·lació d'instrumentació i posta en marxa: 2 setmanes
 • Reparació elements afectats: 1 setmana

PRESSUPOST

PRESSUOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 57.824,67€
13% Despesses Generals sobre 57.824,67€ 7.517,21€
6% Benefici Industrial sobre 57.824,67€ 3.469,48€
Subtotal 68.811,36€
21% IVA sobre 68.811,36€ 14.450,39€
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 83.261,75€

Projecte subvencionat per l'ACA (Agencia Catalana de l'Aigua)