Projecte condicionament i eixamplament de la carretera de "La Fullaca"

  • Viladrau_Projecte Crt. "La Fullaca"

L’actual carretera BV-5251, entre els Pk’s d’explotació 0+100 i 2+630, s’emplaça la zona de les Guilleries i es tracta d’una carretera de muntanya amb corbes molt tancades (radis fins a 8 m) i pendents elevades (fins al 14%).

Amb l’entrada en servei del desdoblament de l’Eix Transversal (C-25) i tenint en compte que la Diputació de Girona ha executat el condicionament de la carretera GIP-5251, es preveu un augment considerable de trànsit a la BV-5251.

L’objecte del present Projecte és l’eixamplament de la crta. BV-5251 i l’execució d’una sèrie de modificacions de traçat per tal de millorar la seguretat viària. Amb l’eixamplament es configurarà una secció amb carrils de 3 m d’amplada (un carril per sentit) i vorals de 0,25 m i es dotarà del corresponent drenatge longitudinal (cunetes).

Les modificacions de traçat pretenen eliminar alguns trams amb corbes molt tancades imillorar la seguretat viària. Els trams amb modificació de traçat són un total de sis i s’especifiquen a continuació:

  • Millora 1: del Pk 0+270 al 0+723 amb una longitud de 453 m. Consisteix en la substitució d’un revolt molt tancat per una corba en S amb radis més amplis. Inclou l’execució d’una nova obra de drenatge transversal de 2 m de diàmetre.
  • Millora 2: del Pk 1+082 al 1+219 amb una longitud de 138 m. Consisteix en l’eliminació de dues corbes molt tancades per una única corba amb radi normatiu. Inclou la substitució d’una nova obra de drenatge transversal existent per un marc d’amplada 4 m i 3 m d’alçada.
  • Millora 3: del Pk 1+298 al 1+463 amb una longitud de 165 m. Consisteix en la substitució de la corba existent per una de nova corba amb radi normatiu.
  • Millora 4: del Pk 1+698 al 1+949 amb una longitud de 252 m. Consisteix en la substitució d’un seguit de revolts per una corba en C amb radis més amplis. Inclou la substitució d’una nova obra de drenatge transversal existent per un marc d’amplada 4 m i 2,5 m d’alçada.
  • Millora Guilleries: del Pk 2+016 al 2+156 amb una longitud de 140 m. Consisteix en la substitució del traçat existent per un de nou que amplia la visió a la intersecció de la urbanització de Les Guilleries. A aquesta millora també es contempla el redisseny de la intersecció per tal de facilitar l’encreuament dels vehicles.
  • Millora nou pont: del Pk 2+156 al 2+580 amb una longitud de 424m. Es tracta de la millora de traçat associada a l’execució del nou pont de 75 m de longitud sobre la Riera Major. També s’inclou dins d’aquesta millora l’enderroc del pontó existent i l’adequació de camins i accessos.

Als trams extrems i entre millores es realitzarà el reforç de ferm de la crta. actual i l’ampliació de la plataforma esmentada anteriorment i a més a més, s’han inclòs algunes modificacions per tal de millorar defectes de traçat tant en planta com en alçat.