Modificacions en el Projecte Bàsic de les obres de Liquats Vegetals

L’empresa Liquats Vegetals SA ha presentat a l’Ajuntament documentació que modifica el projecte inicial d’ampliació de la planta d’extractes vegetals. Segons els informes tècnics calen més informacions complementàries que l’empresa ha d’aportar per tal de poder considerar la llicència oportuna que s’haurà d’obtenir pels canvis previstos en aspectes com l’augment de la quantitat de superfície construïda, les cobertes vegetals, l’alçada...

Esperant aquesta necessària documentació, per evitar problemes posteriors i com a mesura provisional, es considera oportú parar la seva realització de les obres en una de les seves parts. Les obres del nou magatzem segueixen la seva normal construcció en considerar que no estan afectades per cap modificació.