Festes Locals a Viladrau pel 2024

  • Festes Locals a Viladrau pel 2024

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el 3 de juliol de 2023 ha adoptat l'acord següent:

Atès el que s'estableix en l'art. 37.2 de l´Estatut dels Treballadors i Decret 177/1980, de 3 d'octubre, i vist el calendari de les Festes laborals de Catalunya per a l'any 2024 es proposa els següents dies de festa laboral a Viladrau per al 2024:

  • El 9 de setembre, dilluns
  • L'11 de novembre, dilluns

La proposta és sotmesa a votació i queda aprovada per unanimitat dels regidors i regidores que composen la Corporació Municipal.