Festes locals a Viladrau pel 2023

  • Ajuntament de Viladrau

El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el 4 de juliol de 2022 ha adoptat l'acord següent:

Atès el que s'estableix en l'art. 37.2 de l´Estatut dels Treballadors i Decret 177/1980, de 3 d'octubre, i vist el calendari de les Festes laborals de Catalunya per a l'any 2023 es proposa els següents dies de festa laboral a Viladrau per al 2023:

  • El 8 de setembre, divendres
  • El 29 de maig, dilluns 2a Pascua

La proposta és sotmesa a votació i queda aprovada per majoria absoluta dels regidors i regidores que composen la Corporació Municipal.