Festes locals del 2022

  • Ajuntament de Viladrau

El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 5 de juliol de 2021 va adoptar, entre d'altres, el següent ACORD:

Atès el que s'estableix en l'art. 37.2 de l´Estatut dels Treballadors i Decret 177/1980, de 3 d'octubre, i vist el calendari de les Festes laborals de Catalunya per a l'any 2022 es proposa els següents dies de festa laboral a Viladrau per al 2022:

  • El 8 de setembre, dijous
  • L'11 de novembre, divendres

La proposta és sotmesa a votació i queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels regidors presents.