Convocatòria i bases reguladores per a la selecció en règim funcionarial de dos vigilants municipals per l’Ajuntament de Viladrau

L’alcaldessa de l’Ajuntament de Viladrau ha resolt, mitjançant Decret número 235/2020 de data 16 de setembre de 2020, aprovar les bases i la convocatòria de selecció de dues places de vigilats municipals en règim de funcionaris per concurs-oposició lliure. Es publica el text íntegre de les bases atorgant un termini de 20 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes bases i la convocatòria es publiques íntegrament, de conformitat amb l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i a la pàgina web municipal.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les instàncies s’han de presentar en format electrònic en el registre general de l’Ajuntament (www.viladrau.cat – seu electrònica – instància genèrica i adjuntar els document de sol·licitud d’admissió) , dins el termini de vint dies hàbils (20 dies hàbils) a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Fins el 6 de novembre!

Convocatòria i bases reguladores