Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 2 de març de 2015.

 • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 02/03/2015, a les 19:30 hores.

DIA: 2 de març del 2015
HORA: 19:30 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de les actes de les sessió ordinària i extraordinàries anteriors.
 2. Donar compte Resolucions de l'Alcaldia i actes Junta de Govern Local.
 3. Proposta aprovació Projecte constructiu d'un dipòsit i instal·lació d'un sistema de tractament per l'aigua d'abastament del nucli de Viladrau.
 4. Proposta modificació ordenança núm. 8 reguladora de la taxa de Clavegueram.
 5. Proposta aprovació ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua.
 6. Proposta aprovació ordenança general de subvencions.
 7. Proposta compareixença en els Recursos contenciosos-administratius presentats contra l'acord de data 1 de setembre de 2014, referent a l'aprovació definitiva de l'inventari de camins.
 8. Donar compte informe d'intervenció sobre estat execució del quart trimestre de l'any 2014 i el compliment de la Llei 15/2010, de lluita contra la morositat.
 9. Moció que presenta CIU de suport a la simplicació de les obligacións tributàries per les entitats sense ànim de lucre.
 10. Precs i preguntes.