Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament

DIA: 2 de desembre de 2013
HORA: 19:30 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de les actes de les sessió ordinària i extraordinàries anteriors.
  2. Donar compte Resolució de l'alcaldia i actes Junta de Govern Local.
  3. Proposta aprovació oferta pública d'ocupació per a l'any 2014.
  4. Proposta aprovació de les bases i convocatòria peer a la provisió d'una plaça de vigilant municipal.
  5. Proposta adhesió a la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Associació Catalana de municipis i comarques (ACM)
  6. Proposta adjudicació contracte de gestió del servei de gestió, comercialització, promoció i comunicació de l'Espai Montseny.
  7. Proposta inclusió en l'ordenança reguladora de creació de fitxes per al tractament de dades de caràcter personal de les càmares de control de diversos equipaments municipals.
  8. Moció que presenta ERC en defensa de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV)
  9. Moció que presenta CIU sobre revocació de delegacions a la Junta de Govern Local.
  10. Precs i preguntes.