Calendari fiscal de Viladrau de l'exercici 2022

  • Calendari fiscal de Viladrau de l

De conformitat amb l’article 18 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic de XALOC, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres obligats al pagament els terminis de cobrament en període voluntari corresponents a l’exercici 2022 dels Ajuntaments que han delegat les funcions de gestió i recaptació tributària a XALOC, i que s’indiquen.

D’acord amb l’article 112 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, l’exposició pública del Calendari fiscal es considera un acte tràmit no qualificat, contra el qual no és possible la interposició de cap recurs administratiu.

MUNICIPI TRIBUT CALENDARI FISCAL FRACCIONA TRÀMIT IMPORT
VILADRAU IAE 1 SETEMBRE - 31 OCTUBRE -- -- --
  IBIR 1 SETEMBRE - 31 OCTUBRE -- -- --
  IBIU 15 ABRIL - 15 JUNY 50% - 50% D'OFICI 90€
  IVTM 15 MARÇ - 15 MAIG -- -- --
  TAXCEM 15 ABRIL - 15 JUNY -- -- --
  TAXESC 15 ABRIL - 15 JUNY -- -- --
  GUALS 15 ABRIL - 15 JUNY -- -- --
  TAXPOD 15 ABRIL - 15 JUNY -- -- --
  TAXAVP 1 SETEMBRE - 31 OCTUBRE -- -- --

Informació i consultes

Centre d'atenció a l'usuari (CAU)
972 900 251
cau@xalocigirona.cat
Horari: de dilluns a dijous 8.30 h a 19.00 h i divendres de 08.30 h a 16.30 h.