Aspirants seleccionats per les tres places temporals en el marc del programa "Estiu Jove 2021"

  • Aspirants seleccionats per les tres places temporals en el marc del programa "Estiu Jove 2021"

El tribunal es reuneix el dilluns 21 de juny de 2021 per valorar les proves de selecció per cobrir les tres places temporals en el marc del programa "Estiu Jove 2021" pel període del 5 de juny al 3 de setembre de 2021.

La primera fase de puntuació correspon amb l’acreditació de trobar-se en situació de risc d’exclusió sociolaboral. En aquesta fase, cap dels quatre aspirants ha acreditat aquesta situació, per tant, cap d’ells obté els 3 punts.

La segona fase de puntuació correspon amb l’entrevista, valorada amb un màxim de 5 punts. Se’ls formula als quatre presentats similars preguntes per valorar la idoneïtat de la persona amb el perfil que opta, la predisposició al treball i a l’aprenentatge, la capacitat de treballar en equip i d’organització, la responsabilitat, la capacitat d’adaptació, les habilitats comunicatives, la creativitat i la iniciativa, d’acord amb la clàusula 7.2 de les bases.

La tercera fase, amb un màxim de 2 punts, correspon amb els mèrits al·legats i acreditats pels aspirants únicament en els llocs de treball d’auxiliar administratiu i auxiliar sociocultural.

En conseqüència, la valoració final del procés de selecció, per ordre, és la següent:

NÚMERO INICIALS DNI FASE 1
INFORME
FASE 2
ENTREVISTA
FASE 3
MÈRITS
TOTAL
1 BSC ....647P 0 4,5 0,25 4,75
2 ANP ....027C 0 4,5 0 4,5
3 MGS ....908F 0 4,5 0 4,5
4 ARR ....728D 0 4 0 4

Tenint en compte aquests resultats i les sol·licituds de llocs de treball efectuades pelsaspirats, els tres joves assignats a cada plaça són els següents:

NÚMERO INICIALS DNI LLOC DE TREBALL
1 BSC ....647P AUX. ADMINISTRATIU
2 ANP ....027C AUX. SOCIOCULTURAL
3 MGS ....908F AUX. PEÓ BRIGADA

L'aspirant no seleccionat queda inscrit a la borsa de treball.

4 ARR ....728D BORSA DE TREBALL